Największy budżet, jaki miasto uchwalało

23 grudnia 2011Największy budżet, jaki miasto uchwalało

Radni przyjęli budżet na 2012 rok w kształcie zaproponowanym przez prezydenta miasta Mariana Janeckiego. Wcześniej pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

- To największy budżet, jaki miasto do tej pory uchwalało i jak wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej w najbliższym czasie w takich wielkościach nie będzie uchwalany. Przypomnę, że po autopoprawce to kwota 482 905 200 zł. Na tak duży wzrost budżetu wpływ mają przede wszystkim wydatki majątkowe, które wyniosą 198 mln zł. W kwocie wydatków ogółem to również zadania inwestycyjne, które będą trwały w 2012 roku, jak i w latach następnych, czyli budowa Drogi Głównej Południowej, przebudowa wiaduktu nad torami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 czy przebudowa budynków przy ul. Gagarina, dzięki czemu powinniśmy uzyskać dodatkowo ponad 100 lokali socjalnych – powiedział prezydent miasta Marian Janecki, podczas sesji, która odbyła się 22 grudnia.

Budżet to nie tylko wydatki majątkowe ale przede wszystkim wydatki bieżące. Na wydatki bieżące stanowiące 59% wydamy około 285 mln zł. To środki na utrzymanie wszystkich naszych jednostek organizacyjnych, na czystość oraz utrzymanie zimowe, ale również 10 mln zł na remonty. W kwocie tej zaplanowane są podwyżki dla nauczycieli i administracji, jak również dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone w wysokości prawie 2 700 tys. zł.

Planowane dochody miasta to prawie 410 mln zł, z czego dochody bieżące to około 296 mln zł. Z analizy planowanych źródeł dochodów największą część budżetu stanowią środki na realizację projektów z udziałem budżetu Unii Europejskiej – 103 015 797 zł, następnie subwencja – 95 730 120 zł, udziały w PIT – 81 700 000 zł, podatki lokalne – 39 038 200 zł, sprzedaż majątku – 12 050 220 zł, udziały w CIT – 9 200 000 zł.

Budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt wyniesie 73 mln zł. Zostanie on pokryty kredytem w wysokości 41 mln zł oraz planowaną nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 32 mln zł.