Statut cz.II

8 czerwca 2019

 

Rozdział IV
Struktura Stowarzyszenia

 

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 

1.Walne Zebranie Członków

2.Zarząd.

3.Komisja Rewizyjna.

§18

1.    Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.

2.    Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

3.    Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.

§19

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :

1)   z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni,

2)   z głosem doradczym — członkowie wspierający i honorowi.

3.      Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

4.      Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do księgi protokołów.

5.      Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo przez członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 

§20

1.      Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

1)   uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2)   uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

3)   uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)   udzielanie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

6)   wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7)   uchwalanie zmian Statutu,

8)   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego Stowarzyszenia, w zakresie przekraczającym zwykły zarząd,

9)   podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

10)                ustalanie wysokości składek członkowskich,

11)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

12)                podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

13)                rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i

Komisji Rewizyjnej.

2.    Uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§21

1.      Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków przynajmniej jeden raz w roku.

2.      Zarząd może zwołać w każdym czasie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:

1)     z własnej inicjatywy,

2)     na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)     na pisemne żądanie co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.

3.  Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad po skutecznym powiadomieniu.

4.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów:

1)        w pierwszym terminie przy obecności co najmniej polowy członków Stowarzyszenia,

2)        w drugim terminie, wyznaczonym 15 minut po pierwszym terminie — bez względu na liczbę zebranych osób uprawnionych do głosowania.

5.      Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. O utajnieniu głosowania decyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

6.      Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

 

 

§ 22

1.    Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez Przewodniczącego Zebrania i osobę sporządzającą protokół.

2.    W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zebrania Członków. Dowody zwołania Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia winien dołączyć do księgi protokołów.

3.    Członkowie Stowarzyszenia mogą przeglądać księgę protokołów a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Stowarzyszenia odpisów uchwał.

§ 23

1.    Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie.

2.    Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie.

3.    Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec każdego członka Zarządu.

4.    Zarząd składa się z 5 do 7 członków w tym Prezesa, l-2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i 1-2 członków Zarządu.

§ 24

1.      Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

2.      Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zwykłego zarządu.

3.      Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia sprzeciwi się jej prowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

4.      Uchwały Zarządu Stowarzyszenia mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o posiedzeniu.

§ 25

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1.       Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

2.         Realizowanie celów Stowarzyszenia,

3.         Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4.       Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

5.      Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

6.      Nabywanie i zbywanie środków trwałych w ramach zwykłego zarządu,

Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków i Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.

7.     

Jastrzebie.pl