Statut cz.I

8 czerwca 2019

 

STATUT STOWARZYSZENIA
„WSPÓLNOTA SAMORZADOWA JASTRZĘBIA ZDROJU"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Wspólnota Samorządowa Jastrzębia-Zdroju" i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem".

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach" i posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Jastrzębie - Zdrój.

§4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może zostać członkiem tych organizacji.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

 

 

Rozdział II


Cele i formy działania

 

§8

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie głównych zasad wywodzących się z chrześcijańskiego systemu wartości:

 

1.      uznanie rozwoju każdego człowieka i tworzonych przez niego instytucji i struktur jako głównego celu działalności publicznej,

2.      uznanie rodziny jako podstawowej i najważniejszej jednostki społecznej,

3.      poszanowanie własności prywatnej.

§9

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1.              propagowanie budowy państwa obywatelskiego opartego na idei samorządności,

2.              wychowywanie młodego pokolenia w poszanowaniu tożsamości kulturowej i historycznej,

3.      upowszechnianie wśród mieszkańców wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego,

4.              propagowanie postaw i inicjatyw sprzyjających gospodarczemu rozwojowi Miasta oraz przeciwdziałaniu bezrobociu,

5.              zapewnienie reprezentacji Stowarzyszenia we władzach samorządowych oraz innych organach przedstawicielskich w celu realizacji zadań statutowych,

6.      wyrażanie stanowisk dotyczących ważnych wydarzeń, projektów aktów prawnych i innych,

7.      promocję kultury, sportu i turystyki,

8.      działalność wydawnicza,

9.      organizowanie forum dyskusji, spotkań, kongresów i konferencji,

10.  inne działania służące realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

 

Rozdział, III
Członkowie, ich prawa
i obowiązki

 

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.      członków zwyczajnych,

2.      członków wspierających,

3.      członków honorowych.

§12

1.              Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.              Osoba prawna działa w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§13

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.

 

2.      Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji z pozytywną rekomendacją co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.

 

3.      Członek zwyczajny ma prawo:

1)      wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)      uczestniczyć z głosem stanowiącym w sprawach Stowarzyszenia na zasadach określonych Statutem,

3)      zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

korzystać z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach, zgodnych z jego celami statutowymi,

4)      nosić odznakę organizacyjną,

5)      brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

 

4.      Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)  regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

3)  czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4)  dbania o mienie Stowarzyszenia.

 

§l4

1.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, akceptująca jego cele, która zadeklaruje wsparcie i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2.      Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach

Stowarzyszenia oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenia działań,

3.      Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia.

§15

1.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.      Godność członka honorowanego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

3.      Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, poza tym  posiada takie prawa, jak członek zwyczajny.

4.      Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacenia składek członkowskich.

 

§16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

2.  Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3. Skreślenia z listy na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,

4.      Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia.

5.      Uchwała dotycząca wykluczenia członka Stowarzyszenia powinna być skutecznie dostarczona.