REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

5 czerwca 2019

                                                                             REGULAMIN

             WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 

                                                       JASTRZĘBIA ZDROJU

             Na podstawie § 20 ust.1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala niniejszy Regulamin

                                                                                Rozdział I 

                                                                        Postanowienia ogólne

                                                                                      § 1

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając wszystkich członkówna pismie o terminie, miejscu i 

     porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. Porządek obrad i termin Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd.

3. Kompetencje Walnego Zgromadzenia  Członków opisane są w § 20 Statutu Stowarzyszenia.

                                                                                       § 2

 1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Stowarzyszenia, następnie zebrani dokonują wyboru 

   Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza i Protokolanta spośród obecnych członków w głosowaniu jawnym.

   Wyboru Sekretarza w trybie § 2 ust. 1 nie dokonuje się w przypadku Zgromadzenia o charakterze wyborczym.

2. Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia, zarządza przeprowadzenie wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia, 

    Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. a kiedy Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-

    wyborczy Komisji Wyborczej.

3. Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków składa sie z:

    a) Przewodniczącego

    b) Sekretarza

    c) Protokolantów

4. Komisja Skrótacyjna składa się z 3 członków.

5. Komisja Wyborcza składa sie z 3 członków.

6. Komisja Uchawał i Wniosków składa sie z 2 członków.

7. Wybory do Prezydium i komisji określonych w § 2 ust. 4,5 i 6 dokonuje się spośród członków w głosowaniu jawnym.

 8. W przypadku niskiej frekwencji na Walnym Zgromadzeniu Członków funkcje Komisji Uchwał i Wniosków może 

      przejąć  Komisja Skrótacyjna.

                                                                                     § 3

1. Walne Zgromadzeni Członków obraduje według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący przy pomocy Prezydium, stosownie do 

    postanowień § 2 ust, 2 i 3.

                                                                                     § 4

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

     a) z głosem stanowiącym-członkowie Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

     b) z głosem doradczym-członkowie honorowi, członkowie wspierający i osoby zaproszone.

2. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zgromadzenie Członków podpisując listę obecności.

3. Członkowie którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania , zgłaszają się 

    kolejno do głosu. Przewodniczący udziela głosu w dyskusji w kolejności zgłoszeń.

4. Wystapienia osób określonych w ust. 1 i 3 nie moga trwać dłużej niż 3 minuty.

5. W debacie nad określoną sprawą każdy członek może zabrać głos tylko 2 razy. Powtórne wystąpienie członka w tej 

    samej sprawie nie może trwać dłużej niż 1 minutę.

6. Prawo zabierania głosu poza kolejnością mają:

    a) członkowie władz Stowarzyszenia w sprawach poruszonych w dyskusji,

    b) przedstawiciel organu nadzoru,

    c) członkowie honorowi.

7. Do wyjaśnienia spraw proceduralnych Przewodniczący zarządza przerwę w obradach.

                                                                                 § 5

    Z Walnego Zgromadzenia Członków sporządza sie protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i 

    Sekretarz lub Protokolant.

                                                                     Rozdział II

                                                                Sprawy Wyborcze

                                                                                  § 6

1. Głosowanie odbywa się w trybie przyjętym przez Walne Zgromadzenie.

2. Wybory nastepują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów, przy obecności

    przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

                                                                                    § 7

1. Kandydatów do Władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 4 ust.1 pkt a, 

    po uprzednim uzyskania zgody danego kandydata.

2. Zgłoszenie kandydatów do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Członków.

    Osoba zgłaszająca danego kandydata do władz, dla poparcia swojego wniosku zobowiązana jest złorzyć ustnie 

    stosowną rekomendacje.

                                                  Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

                                                                                     § 8

1. Walne Zgromadzenie Członków z własnej inicjatywy lub Komisji Rewizyjnej może odwołać Prezesa Stowarzyszenia

    a także na wniosek Prezesa Stowarzyszenia, poszczególnych Członków władz Stowarzyszenia-w przypadkach 

     szczególnie uzasadnionych, opisanych w statucie So odwołania członków władz Stowarzyszenia wymagana jest 

     kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do poszczególnych przedstawicieli władz Stowarzyszenia, którzy utracili zdolność 

    wypełniania powierzonych im funkcji.

3. Walne Zgromadzenie Członków może powoływać komisje nadzwyczajne dla zbadania określonej sprawy.

    Powołując takie komisje, Walne Zgromadzenie Członków określa cel, zasady i tryb działania.

4. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia Członków dokonuje wyboru

    uzupełniającego władz na czas do zakończenia kadencji, stosując odpowiednio przepisy obowiązujące w Statucie 

    oraz w niniejszym regulaminie.

                                                                                            § 9

1. Dopuszcza się głosowanie przez aklamację, głosowanie jawne i głosowanie tajne na kartach wyborczych.

2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej statutem i niniejszym regulaminem 

    większości głosów oraz zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skresla się z listy 

    kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

4. Jeśli w głosowaniach na stanowiska członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej kandydaci otrzymają równą, 

     najmniejszą liczbę głosów w sposób taki, że uniemożliwia to rozstrzygnięcie wyboru, organy organy te uzupełnia 

     się w kolejnych turach głosowania, w których kandydują wyłącznie wspomnieni kandydaci.

5, Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach z pieczątką Stowarzyszenia.

6. Zwykła większość głosów ma miejsce w tedy, gdy liczba głosów "za" jest większa przynajmniej o jeden głos od 

    głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" nie uwzględnia się przy ustalaniuwyników głosowania.

 7. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wtedy, gdy liczba głosów "za" jest większa przynajmniej o jeden głos niż 

     suma głosów "przeciw"i "wstrzymujących się".

8. W przypadku budzącym uzasadnione zastrzeżenia co do poprawności głosowania można przeprowadzić reasumpcję 

     uchwały i ponowne głosowanie.

9.Wniosek o reasumpcję może być zgłoszony przez członków Stowarzyszenia do Przewodniczącego obrad na 

    posiedzeniu, na którym odbyło sie głosowanie.

10. Przy głosowaniu wniosku o reasumpcje stosuje się procedurę tak jak przy głosowaniach wniosków formalnych

                                                                 Przyjęcie uchwał

                                                                                 § 10

1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności

    co najmniej połowy uprawnionych członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego 

     Zgromadzenia.

2. W przypadku braku wymaganego kworum, po konsultacji z Prezydium, Przewodniczący wyznacz w tym samym dniu ,

     30 minut po pierwszym terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, kolejne głosowanie 

     nad podjęciem uchwały.

                                                     Rozpatrywanie sprawozdań

                                                                                      §11

1.Wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków sprawozdania z działalności Zarządu i finansowe oraz inne

    wniesione pod obrady zgodnie z § 20 Statutu Stowarzyszenia rozpatrywane są w trybie określonym  § 13 regulaminu.

2. Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu działalności Zarządu, sposobu pozyskiwania i wydawania środków finansowych

    oraz realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków przedstawia Walemu Zgromadzeniuwniosek o udzielenie 

    (bądż nie) absolutorium władzom Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna sprządza  również sprawozdanie ze swojej działalności i Walne Zgromadzenie udziela bądż nie 

    jej absolutorium.

                                                                            Wnioski Formalne

                                                                                         § 12

1. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków lub w 

    związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowanie błędnie zrozumianego lub 

    nieprecyzyjnie przytoczinego stwierdzenia mówcy.

2. wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.

3. Jako pierwsze głosuje się wnioskinajdalej idące, a po ich przyjęciu pozostałe wnioski w tej samej sprawie odrzuca się.

4. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

   a) przerwanie lub odroczenie Walnego Zgromadzenie Członków na inny termin

   b) stwierdzenie ważności/nieważności Walnego Zgromadzenia 

   c) przejście do porządku obrad

   d) zmianę porządku obrad

   e) głosowanie bez dyskusji

   f) ograniczenie czasu wystąpień mówców

   g) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji

   h) zmiany w sposobie dyskusji (np.ograniczenie czasu mówców)

   i) zamknięcie listy mówców 

   j) przeliczenie głosów

   k) zmiany w sposobie głosowania

   l) zamknięcie listy kandydatów w wyborach

   m) stwierdzenie kworum

n) wycofanie wniosku lub poprawki

   o) wycofanie projektu uchwały 

   p) przekazanie sprawy odpowiedniemu zespołowi osób lub osobie kompetentnej

   r) zmiane sposobu prowadzenia Walnego Zgromadzenia

   s) zmianę Przewodniczącego obrad

4. O wnioskach formalnych, o których mowa w § 12 ust. 4, Walne Zgromadzenie Członków rozstrzyga zwykłą 

     większością głosów obecnych członków w głosowaniu jawnym.

5. O głosowaniu nad wnioskiem formalnym Walnego Zgromadzenia rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy 

     i ewentualnie jednego stanowiska przeciwnego.

6. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad sprawą zgłoszony powtórnie. 

                                                              Podejmowanie apeli i oświadczeń

                                                                                         § 13

W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zgromadzenia można podejmować:

1. Apele- zawierające prawnie nie wiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcie 

    inicjatywy lub zadania, oświadczenia i dezyderaty- zawierające stanowisko w określonej sprawie.

                                                                       Rozdział III

                                                  Organy Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

                                                                                               § 14

Organami Walnego Zgromadzenia Członków są:

1. Przewodniczący

2. Prezydium

3. Komisja Skrutacyjna

4. Komisja Uchwał i Wniosków

5. Komisja Wyborcza

                           Zakres zadań organów Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

                                                                                      § 15

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zgromadzenia.

2. Do kompetencji Przewodniczacego należy:

    a) przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz wniosków formalnych w sprawie 

        zmiany tego porządku

    b) przedstawienie wniosków formalnych dotyczących odroczenia rozpatrywania poszczególnych punktówporządku 

        obrad

    c) kierowanie wyborami Sekretarza i Protokolanta zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu

    d) kierowanie wyborami Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

    e) na podstawie listy obecności stwierdzenie , czy zebrało sie qworum

    f) otwieranie i zamykanie kolejnego  punktu porządku obrad

    g) udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia- członkom Stowarzyszenia oraz gościom-według kolejności zgłoszeń

    h) przedłużenie czasu wystąpienia, udzielenie dodatkowego głosu ewentualnie odebranie prawa głosu

    i) zwracanie uwagi uczestnikom Walnego Zgromadzenia na wszelkie niestosowne zachowania

    j) zgłaszanie wniosku formalnego o wykluczeniu uczestnika z Walnego Zgromadzenia

   k) informowanie o wpłynięciu wniosku

   l) wyjaśnienie sposobu głosowania

   m) przeprowadzenie głosowania jawnego 

   n) ustalenie kolejności głosowań 

   o) zamknięcie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad

   p) podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia

  q) podpisanie uchwał Walnego Zgromadzenia

                                                                                        § 16

Do obowiazku Komisji Skrutacyjnej należy:

1. wybór Przewodniczącego Komisji

2. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek Przewodniczącego Zgromadzeni

                                                                                         § 17

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

1. wybór przewodniczacego Komisji

2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz z ich rekomendacją 

3. sporządzenie list wyborczych

4. sprawdzenie urny wyborczej

5. zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecnościoraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów 

6. sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników 

                                                                                       § 18

Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:

1. wybór Przewodniczącego Komisji

2. opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zgromadzenia Członków

3. rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu Zgromadzenia, celem ostatecznego

    rozstrzygnięcia o celowościprzyjęcia tych wniosków.

                                                                                       § 19

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w trybia i na zasadach określonych w Statucie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych

    przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego 

    Zgromadzenia Członków zawarte w niniejszym rególaminie.

                                                                             Rozdział IV

                                                                        Przepisy końcowe

                                                                                           § 20

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków 

     Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością 

    głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

                                                                                          § 21

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.